Egzamin językowy CAE na poziomie językowym C1 jest przeznaczony dla osób, których znajomość języka angielskiego umożliwia jego wykorzystanie w większości zawodów i sytuacjach społecznościowych, a także podczas nauki na studiach wyższych.

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli potrafisz język angielski efektywnie wykorzystywać na bardzo wysokim poziomie w większości zawodach i sytuacjach społecznościowych, a także podczas nauki na studiach wyższych, jest egzamin CAE dla Ciebie tym idealnym. Chociaż znajomość języka angielskiego wymagana dla kandydatów CAE nie jest na tak wysokim poziomie jak w przypadku egzaminu CPE, muszą się kandydaci CAE wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w większości sytuacji, z którymi napotkają się w życiu.

 

Dlaczego CAE?

 • Egzamin CAE sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na zaawansowanym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. Wiedza ta jest weryfikowana na podstawie materiałów opartych na codziennych sytuacjach. 
 • Certyfikat CAE świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na poziomie wystarczającym do studium na uniwersytecie z językiem wykładowym angielskim. Potwierdza zdolność wykorzystywać język angielski na bardzo wysokim poziomie w zawodzie, w którym jest znajomość języka angielskiego kluczowa, jako na przykład w dziedzinach takich jak biznes, medycyna i różne techniczne dziedziny.
 • Egzamin CAE jest oparty na prawdziwych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi wykorzystywać język angielski w bardzo szerokim zakresie – może aktywnie brać udział w dyskusjach i spotkaniach, potrafi jasno wyrazić swoje poglądy, rozumie skomplikowanym tekstom, łącznie z korespondencją biznesową i raportami.
 • CAE Pomoże Ci ocenić twój postęp w nauce języka angielskiego. Zyskanie certyfikatu CAE będzie dla Ciebie przydatne w przyszłości podczas zdawania prestiżowego egzaminu CPE. 
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.

 

Dla kogo jest przeznaczony egzamin CAE?

 • CAE jest przeznaczony dla tych, którzy używają język na zaawansowanym poziomie
 • CAE jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych

 

Z jakich części składa się egzamin CAE?

Egzamin CAE składa się z czterech części (tzv. Papers):

 • Czytanie i używanie struktur językowych (Reading and Use of English)
 • Pisanie (Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1: Reading and Use of English

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania i zrozumienia tekstów różnego typu np. z prasy lub czasopism. Kandydaci powinni udowodnić, że rozumieją szczegółom i ogólnemu znaczeniu tekstów, a także potrafią domyśleć znaczenie tekstu, które nie jest wiadome od razu. Sprawdzana jest także umiejętność wykorzystania języka angielskiego na przykład podczas wyboru odpowiedniego słowa z oferowanych możliwości, dopełnianie brakujących słów i wyrażeń do tekstu, zmiana części mowy w tekście, zmiana formulacji zdań i wypowiedzi. Zadania w tej części egzaminu mają formę wyboru jednej z kilka oferowanych odpowiedzi, dopełnianie luk w tekście, składanie części tekstów, dopełnianie brakujących słów i fraz do tekstu, zmiana części mowy w tekście, zmiana formulacji zdań i wypowiedzi.

Czas: 1 godzina 30 minut

Ocena: 40% oceny końcowej

 

Paper 2: Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty, każdy o długości 220-260 słów.

Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów i ma formę eseju. Temat drugiej pracy mogą sobie kandydaci wybrać z kilka możliwości, np. e-mail, list, raport o zdarzeniu, oferta/propozycja lub recenzja na dany temat.

Czas: 1 godzina 30 minut

Ocena: 20% oceny końcowej

 

Paper 3: Listening

W tej części egzaminu jest sprawdzana zdolność zrozumienia ustnej wypowiedzi w różnych sytuacjach. Nagrania są różnego rodzaju i mogą zawierać wywiady, wykłady, dyskusje, audycje radiowe lub wiadomości. Nagrania są w różnych akcentach językowych. Oceniana jest umiejętność wychwycenia informacji szczegółowej, zrozumienie ogólnego znaczenia usłyszanych fragmentów, ocenienie postawy i poglądu, które prezentują postacie z nagrań. Zadania, które rozwiązuje się w tej części egzaminu, są do wyboru. Wybierana jest jedna możliwość z więcej oferowanych możliwości lub wypełniane są luki w tekście. 

Czas: 40 minut

Ocena: 20% oceny końcowej

 

Paper 4: Speaking

W tej części egzaminu biorą udział dwie osoby egzaminujące i dwaj kandydaci. Jedna osoba egzaminująca zadaje pytania kandydatom, druga osoba egzaminująca tylko słucha i ocenia. Pierwsza część egzaminu jest w formie wywiadu z kandydatami o tematach, które są im bliskie, jak na przykład rodzina, codzienne rytuały, spędzanie czasu wolnego itp. W drugiej części egzaminu otrzyma każdy z kandydatów trzy ilustracje, które musi przez czas około jednej minuty opisywać słownie i porównywać. Po wypowiedzi na temat obrazka każdego z kandydatów otrzyma drugi kandydat jedno pytanie związane z obrazkiem pierwszego kandydata. Trzecią częścią egzaminu jest rozwiązywanie zadania, które rozwiązują obaj kandydaci jednocześnie, na podstawie krótkiej informacji i ustnej instrukcji otrzymanej od osoby egzaminującej. W ostatniej części egzaminu rozmawiają kandydaci z osobą egzaminującą na tematy poruszone w części trzeciej.

Czas: 15 minut

Ocena: 20% oceny końcowej

 

Jaką ocenę mogę uzyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu (reading and writing, listening i speaking)
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową (A, B, C lub poziom językowy B2)
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie Cambridge English: Advanced (CAE) możesz uzyskać następujące wyniki:

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

200–210

Grade A

C2

193–199

Grade B

C1

180–192

Grade C

C1

160–179

Level B2

B2

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym C1, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy C2) lub gorszą (poziom językowy B2). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 160.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

 

cambridge-english-scale-advanced.jpg