Egzamin Cambridge English: First (FCE) sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli potrafisz język angielski efektywnie wykorzystywać w większości codziennych sytuacji, między innymi także podczas nauki, jest egzamin FCE dla Ciebie tym idealnym.

Idealny kandydat powinien mieć bogaty zasób słów, miał by mieć zdolność obronić swoją opinię w dyskusji i także by miał odpowiednio dostosować styl swojej wypowiedzi do sytuacji.

 

Dlaczego Cambridge English: First?

 • Najbardziej popularny egzamin językowy
 • Sprawdza praktyczną znajomość języka angielskiego na wyższym śrenio zaawansowanym poziomie i weryfikuje wszystkie cztery umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Ocenia się także znajomość gramatyki i zasobu słów. Wiedza ta jest weryfikowana na podstawie materiałów opartych na codziennych sytuacjach. 
 • Certyfikat Cambridge English: First świadczy o tym, że opanowałeś język angielski na poziomie wystarczającym do pracy w biurze i na pozycji menedżera (przede wszystkim, jeśli twoja praca wymaga częsty kontakt z obcokrajowcami). Posiadacze certyfikatu radzą sobie z prowadzeniem korespondencji i rozmowami telefonicznymi, są w stanie brać udział w szkoleniach prowadzonych w języku angielskim, stosować podręczniki w języku angielskim i czytać artykuły w języku angielskim.
 • jest uznawanym egzaminem dużą liczbą pracodawców i różnymi instytucjami edukacyjnymi po całym świecie.
 • Pomoże Ci ocenić twój postęp w nauce języka angielskiego. Zyskanie certyfikatu FCE będzie dla Ciebie przydatne w przyszłości podczas zdawania egzaminów na wyższym poziomie (naprz. CAE lub CPE).
 • Każdy kandydat otrzyma raport pisemny, który pokazuje wyniki uzyskane w poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat Cambridge English Language Assessment, który jest ważny po całe życie.

 

Dla kogo jest przeznaczony Cambridge English: First?

 • Dla wszystkich, którzy używają język angielski na wyższym średnio zaawansowanym poziomie
 • Wiek kandydatów jest nieograniczony, egzamin jest więc odpowiedni dla młodzieży i dla osób dorosłych.
 • Dzieciom i młodzieży do lat 17 polecamy egzamin językowy Cambridge English: First for schools (FCE for schools)

 

Z jakich części składa się egzamin Cambridge English: First?

Egzamin FCE składa się z czterech części (tzv. Papers):

 • Czytanie i używanie struktur językowych (Reading and Use of English)
 • Pisanie (Writing)
 • Słuchanie (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania i zrozumienia tekstów różnego typu np. z prasy lub czasopism. Kandydaci powinni udowodnić, że rozumieją szczegółom i ogólnemu znaczeniu tekstów, a także potrafią domyśleć znaczenie tekstu, które nie jest wiadome od razu. Sprawdzana jest także umiejętność wykorzystania języka angielskiego na przykład podczas wyboru odpowiedniego słowa z oferowanych możliwości, dopełnianie brakujących słów i wyrażeń do tekstu, zmiana części mowy w tekście, zmiana formulacji zdań i wypowiedzi. Zadania w tej części egzaminu mają formę wyboru jednej z kilka oferowanych odpowiedzi, dopełnianie luk w tekście, składanie części tekstów, dopełnianie brakujących słów i fraz do tekstu, zmiana części mowy w tekście, zmiana formulacji zdań i wypowiedzi.

Czas: 1 godzina 15 minut

Ocena: 40% oceny końcowej

Paper 2: Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty, każdy o długości 140-190 słów.

Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów i ma formę eseju. Temat drugiej pracy mogą sobie kandydaci wybrać z trzech możliwości, np. e-mail, list, artykuł do gazety, esej, raport o zdarzeniu lub recenzja na dany temat.

Czas: 1 godzina 20 minut

Ocena: 20% oceny końcowej

Paper 3: Listening

W tej części egzaminu jest sprawdzana zdolność zrozumienia ustnej wypowiedzi w różnych sytuacjach. Nagrania mogą zawierać wywiady, wykłady, dyskusje, audycje radiowe lub wiadomości.

Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, usłyszą kandydaci dwa razy. Oceniana jest umiejętność wychwycenia informacji szczegółowej i także zrozumienie ogólnego znaczenia usłyszanych fragmentów.

Zadania, które rozwiązuje się w tej części egzaminu, są do wyboru. Wybierana jest jedna możliwość z więcej oferowanych możliwości lub wypełniane są luki w tekście. 

Czas: 40 minut

Ocena: 20% z oceny końcowej

Paper 4: Speaking

W tej części egzaminu biorą udział dwie osoby egzaminujące i dwaj kandydaci. Jedna osoba egzaminująca zadaje pytania kandydatom, druga osoba egzaminująca tylko słucha i ocenia. Pierwsza część egzaminu jest w formie wywiadu z kandydatami o tematach, które są im bliskie, jak na przykład rodzina, codzienne rytuały, spędzanie czasu wolnego itp. W drugiej części egzaminu otrzyma każdy z kandydatów dwa kolorowe obrazki, które musi przez czas około jednej minuty opisywać słownie i porównywać. Po wypowiedzi na temat obrazka każdego z kandydatów otrzyma drugi kandydat jedno pytanie związane z obrazkiem pierwszego kandydata. Trzecią częścią egzaminu jest rozwiązywanie zadania, które rozwiązują obaj kandydaci jednocześnie, na podstawie krótkiej informacji i ustnej instrukcji otrzymanej od osoby egzaminującej. W ostatniej części egzaminu rozmawiają kandydaci z osobą egzaminującą na tematy poruszone w części trzeciej.

Czas: 14 minut

Ocena: 20% oceny końcowej

 

Jaką ocenę mogę uzyskać?

Najłatwiejszą i najszybszą drogą do sprawdzenia swoich wyników jest sprawdzenie ich na stronach internetowych Results online. Twoje wyniki zostaną tutaj opublikowane od razu kiedy tylko będą dostępne. Aby mieć dostęp do swoich wyników, musisz znać swój Candidate ID Number i Candidate Secret Number, które znajdziesz na swoim Confimation of Entry – jest to dokument pdf, który otrzymałeś drogą mailową przed egzaminem i zawierał między innymi czasowy harmonogram egzaminu. 

Po zalogowaniu będziesz mógł pobrać swój Statement of Results – dokument, który zawiera następujące informacje:

 • Wyniki z poszczególnych części egzaminu (reading and writing, listening i speaking)
 • Łączny wynik z całego egzaminu
 • Ocenę końcową
 • Ocenę końcową (A, B, C lub poziom językowy B1)
 • Poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W przypadku, że swemu Statement of Results nie rozumiesz, pobierz jego opis tutaj.

Od stycznia roku 2015 są wyniki egzaminu dostarczane za pośrednictwem Cambridge English Scale. Aby uzyskać więcej informacji o Cambridge English Scale, pobierz ulotkę informacyjną.

W egzaminie Cambridge English: First (FCE) możesz uzyskać następujące wyniki:

 

Cambridge English Scale Score

Grade/CEFR

CEFR level

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2

160–172

Grade C

B2

140–159

Level B1

B1

 

Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z poziomem językowym B2, ale bierze także pod uwagę lepszą ocenę (poziom językowy C1) lub gorszą (poziom językowy B1). Certyfikat otrzymują tylko kandydaci z łącznym wynikiem ponad 140.

Związek pomiędzy oceną końcową i Cambridge English Scale jest przedstawiony poniżej:

FCE Scale.jpg