1.            Zgłoszenie do egzaminu jest ważne tylko wtedy, kiedy jest wypełnione zgłoszenie online do egzaminu lub jest podpisane zgłoszenie w formie pisemnej, a opłata za egzamin jest zaksięgowana na koncie centrum egzaminacyjnego we właściwym terminie rejestracji. Potwierdzenie o rejestracji i harmonogram egzaminu otrzyma kandydat drogą mailową.

2.            Zgłoszenie należy złożyć online na stronie internetowej www.examcentre.pl lub drogą elektroniczną jako załącznik w e-mailu drogą mailową na info@examcentre.pl.

3.            Wszelkie zniżki w postaci kuponów, kart bonusowych, wygranych w konkursie itp. należy zastosować podczas składania zgłoszenia (osobiście lub w postaci notatki w zamówieniu online). Późniejsze próby o zastosowanie zniżki nie będą brane pod uwagę. Zniżki można uzyskać w ramach działań marketingowych centrum egzaminacyjnego i nie są prawnie egzekwowane. Poszczególne zniżki się nie łączą.

4.            Wszystkie egzaminy odbywają się w jeden lub w dwa dni. W niektórych egzaminach może część ustna odbywać się w tym samym dniu jak część pisemna, w niektórych egzaminach jest to rozłożone do dwóch dni. Terminy egzaminów pisemnych są ustalane organizacją Cambridge Assessment English i nie można ich zmienić.

5.            Harmonogram czasowy egzaminu, który zawiera wszystkie informacje dotyczące egzaminu, otrzymają kandydaci od razu po zakończeniu regularnego okresu rejestracji do konkretnego egzaminu. Harmonogram egzaminu będzie wysyłany drogą mailową bezpośrednio od organizacji Cambridge Assessment English. Zalecamy naszym kandydatom zapisać we swej poczcie mailowej adres „@cambridgeenglish.org“ do listy dozwolonych kontaktów – w ten sposób harmonogram egzaminu nie będzie zidentyfikowany jako spam. W razie, że nie otrzymają Państwo hramonogram egzaminu w danym terminie, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami.

6.            Rejestracja do egzaminu jest wiążąca. Egzamin nie można anulować, przesunąć na inny termin lub zmienić na inny rodzaj. W razie odstąpienia od egzaminu po upływie terminu rejestracji lub w razie nie zdania egzaminu, kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

7.            W przypadku kiedy kandydat nie może wziąć udział w egzaminie z powodów zdrowotnych a do 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu przedłoży zaświadczenie lekarskie, może zażądać o zwrot 50% opłaty rejestracyjnej. Wniosek będzie rozpatrzony organizacją Cambridge Assessment English. W razie że wniosek nie będzie organizacją Cambridge Assessment English uznany, opłata nie zostanie kandydatowi zwrócona, co będzie dołożone uzasadnieniem tej organizacji.

8.            Kandydatowi przysługuje zwrot w wysokości 100% opłaty egzaminacyjnej w przypadku kiedy kandydat anuluje swoją rejestrację do egzaminu w regularnym okresie rejestracji. Wniosek o zwrot opłaty musi być dostarczony na piśmie najpóźniej do godziny 12:00 ostatniego dnia okresu rejestracyjnego.

9.            Kandydaci niepełnosprawni (z upośledzeniem słuchu, wzroku lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się itp.) mogą zażądać o specjalny przebieg egzaminu. W razie specyficznych wymagań dotyczących przebiegu egzaminu prosimy o informację na ten temat w okresie rejestracji do egzaminu. Wszystkie wnioski muszą być poświadczone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

10.          Centrum egzaminacyjne zobowiązuje się zapewnić przebieg i organizację egzaminu pod warunkiem, że jest do egzaminu w danym terminie zgłoszona wystarczająca ilość osób. Centrum egzaminacyjne zastrzega sobie prawo do anulowania terminu w przypadku, że do egzaminu nie zarejestruje się wystarczająca liczba osób. W takim przypadku mają zgłoszone osoby prawo do zdawania egzaminu w innym terminie lub do zwrotu 100% opłaty rejestracyjnej.

11.          Wszystkie materiały egzaminacyjne są wysyłane do sprawdzenia organizacji Cambridge Assessment English. Wszystkie części egzaminu pozostają własnością Cambridge Assessment English i nie są zwrócone ani przekazywane do wglądu.

12.          Centrum egzaminacyjne zobowiązuje się zapewnić przebieg egzaminu według danych przepisów Cambridge Assessment English. Centrum egzaminacyjne ostrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, do których doszło z powodów, na które nie jest możliwe mieć wpływu. Jeżeli będzie egzamin (lub jego wynik) przerwany, anulowany lub przełożony, centrum egzaminacyjne postara się zapewnić usługi zastępcze tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

13.          Kandydat bierze pod uwagę wszelkie informacje podane w zgłoszeniu / zamówieniu online, które dotyczą wybranego egzaminu łącznie z terminem i formą egzaminu (egzamin składa się pisemnie lub na komputerze).

14.          Swoim podpisem / akceptacją regulaminu rejestracji kandydat bierze pod uwagę warunki rejestracji i będzie postępował zgodnie z regułami ustalonymi dla danego egzaminu i instrukcjami organizacyjnymi, które otrzyma od centrum egzaminacyjnego. Dalej kandydat wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych / danych osobowych swojego dziecka organizacji Cambridge Assessment English w celu rejestracji do egzaminu i na gromadzenie i wykorzystywanie informacji i danych osobowych w wewnętrznej bazie danych centrum egzaminacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

15.          Kandydat potwierdza swoim podpisem, bierze pod uwagę i zgadza się, że będzie w dniu odbywania się egzaminu sfotografowany, co jest warunkiem uczestnictwa w egzaminie. Obowiązkowe fotografowanie kandydatów będzie przebiegało w dzień odbywania się egzaminu (z reguły w dzień odbywania się ustnej części egzaminu). W przypadku kiedy kandydat nie jest osobą pełnoletnią, potwierdza tą zgodę swoim podpisem jego opiekun prawny (rodzic). Ta fotografia będzie razem z danymi osobowymi kandydata i wynikami jego egzaminu bezpiecznie przechowywana na serwerach Cambridge Assessment English. Fotografia nie będzie opublikowana na jego certyfikacie i będzie razem z resztą danych osobowych dostępna tylko na stronie internetowej Online Results Verification, gdzie będzie służyła tylko do sprawdzenia osiągniętych wyników w egzaminie. Zezwolenie na dostęp do tej strony będzie ustalał sam kandydat udzieleniem danych do logowania instytucjom, które będą tym zainteresowane.